Gå til bedrift
Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Leveringsbetingelser - Forbruker

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven §1 andre og tredje ledd og/eller håndverkertjenesteloven §1 første og andre ledd. 

For kjøp som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med første avsnitt gjelder alminnelige leveringsbetingelser i næringsforhold, som er tilgjengelig på nettsiden www.vintervoll.no, www.nyinst.no eller www.eltron.no  

De alminnelige betingelsene omfatter arbeid, levering av utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. 

2. Begreper

Leverandøren: Vintervoll AS eller andre selskaper i samme konsern. For tiden er det Eltron AS og Nyvold Installasjon AS. 

Forbruker: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra Leverandøren. 

Partene: Leverandøren og Forbrukeren. 

Tjenesten: Leverandørens utførelse av arbeid. 

Varer: Alle varer som selges fra Leverandøren. 

Leveranse: Utføring av tjenester og/eller levering av varer. 

3. Avtaleforholdet

Alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven eller håndverktjenesteloven. Ved påbegynt levering avses avtale for inngått. 

4. Pris

Pris avtales særskilt mellom Partene for hvert salg eller leveranse. 

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Oppstart for oppdraget anses å være fra Leverandørs lokaler. 

Eventuelle utlegg, godtgjørelser og servicebil kommer i tillegg. 

Samtlige priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre det fremkommer skriftlig at merverdiavgiften er inkludert. 

Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til å endre den avtalte prisen ved dokumenterte endringer i toll og avgifter eller andre offentlige reguleringer samt endringer i pris fra underleverandører eller endrede lønnsbetingelser, herunder også endringer i valutakurser. 

Dersom kunden velger å levere det vesentligste av materiell selv, forbeholder selskapet seg retten til å øke timeprisen utover standardpris med 2-300,- per time.

5. Betalingsbetingelser/fakturering

Betalingsfristen er 10 dager med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. 

Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av varer og/eller tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Leverandøren har videre rett til å foreta løpende a-konto fakturering av Leveransen.

Forbrukeren kan ikke motregne Leverandørens krav med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser. 

Dersom oppgjør ved salg av varer skal finne sted ved sending av regning, kan Leverandøren kreve fakturagebyr. 

6. Salgspant

Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut. 

7. Tjenester (Monteringsarbeider)

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt Leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og Forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. 

8. Kjøperens forsinkelse

Forsinkelser som skyldes Forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtakelse. 

Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at Forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. 

Ved vesentlig forsinkelse fra Forbrukerens side, og Forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at Tjenesten er ferdig utført, kan Leverandøren fakturere Forbrukeren på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. 

Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. 

9. Reklamasjon

Forbrukeren må gi melding til Leverandøren om eventuelle mangler ved Leveransen innen rimelig tid. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfrister etter forbrukerkjøpsloven §27 og håndverkertjenesteloven §22. 

10. Ansvar

Leverandøren har intet ansvar for varer tilført av Forbrukeren, herunder ei heller skade eller tap voldt på ting eller eiendom som følge av feil eller mangel på slik vare. Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av Leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet. 

Dersom utføring av oppdraget medfører skade på andre ting eller eiendom enn Leveransen, er Leverandøren ikke ansvarlig med mindre Leverandøren har utvist uaktsomhet.

11.Personvern 

Leverandøren bekrefter at informasjon mottatt om forbruker (navn, e-postadresser, telefonnummer mm.) anvendes i henhold til gjeldende lovverk, GDPR. Dersom det ønskes ytterligere opplysninger kontaktes leverandøren.

12. Andre forhold

For forhold som helt eller delvis ikke er regulert i bestemmelsene foran, gjelder forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven